Pineapple Payasam Recipe by Mini’s Lifestyle for Onasadhya | ഓണസദ്യയും കൈതച്ചക്ക പ്രഥമനും


This is Onam of 2019. We decided to celebrate in a different way. This time we have come to Minichechi’s house. Today we will make Pineapple Pradhaman. Before making pineapple pradhaman, let us see Athappoo (floral decorartion). She has made it in a different way. This Athappoo has vegetables also in it. There are curry leaves, bird’s eye chilies, and clove beans also. Then there are flowers also. I thought of making a special Athappoo. We started cooking from 4 in the morning. This is what we made. This is our Amminikkutty. These are her kids, Chinnu and Minnu. Did you like them? We started from Changanassery in the morning. We had plans to do some live Onam celebration videos. But there was nothing to be seen on the way. In the evening, we are going to Trivandrum. If we see any celebration, we will watch it live. Otherwise, you can see this sadya with Minichechi tomorrow. You are watching it right now. So let us go ahead with this celebration. I thought of taking some bird’s eye chilies from here. I told them I am taking these. I am not taking the whole, just a few. We can make pickle with this. It is very tasty. Bird’s eye chili pickle is very good to have with rice. She told me to take as much as I wanted. So I am plucking more. There are more to see towards that side. But we are not going there right now. We are concentrating on Sadya. It is made already. She has not made the Payasam yet. We will see the preparation of that. My mother also didn’t know how to make Pineapple Pradhaman. No need to ask about my wife. So we are all going to watch the preparation of pineapple pradhaman. So we are starting with pineapple. Is this ripe? They said it is ripe. Let us see. It is sweet. So let us start. Let us see how it is made. First, cut the pineapple. We have to remove this black part. These black spots, right? They are part of the thorns I think. I have planted pineapples. But it is not yet ready. By next year, it will grow. It will be ready for next Onam. She grows all vegetables in her garden. She has just planted the pineapples. By next Onam, her pineapples will be ready. Then, she will come with some new pineapple recipe. You know our Inji curry, right? She might make pineapple curry in its place. We can make Pachadi with pineapples. Pineapple pickles are also made. Yes, it is the main ingredient in fruit salads. When we come to South Kerala, we find pineapples in biriyanis. We got pineapples in Kayikkande biriyani. We got it in Fayalvande biriyani also. I went with Ebin to taste that. There also we got pineapple pieces in biriyani. Some people add raw pineapples to get that sour taste. Some people add ripe pineapples for a sweet flavor. So pineapple has been cut into small round pieces. Now let us cut this into smaller pieces. We have to leave the middle portion. We will remove this. We have to do a research on whether this can be of any use. We can give this to Ammini. We are cutting into small pieces. It takes time to cook. We will cook it in pressure cooker. So we have to cook it first separately? There are proper measures for all this. Tapioca sago will also be added. Chechi told me something. What was it? Pineapple more or less? If pineapple is more, we can reduce the quantity of sago. It is sweet. But it is not too ripe. Slightly sour, and slightly sweet. I am adding a glass of water too. I have taken 200 gms of tapioca sago. We have to wash it well, and boil it with lots of water, or it will become thick very fast. We will saute cashew and raisins in ghee. When the water dries up, we will add sugar. This water is the juice from pineapple, right? We added some water while cooking. It is still there. It is now boiling in ghee. When water dries, we can add sugar. We are getting the sweet smell of cooked pineapples. Tapioca sago is also cooked. Now this sugar should melt well and the sweetness should blend with pineapples. If you want pineapple pradhaman to be colorful, you can add a pinch of turmeric powder. Now we will add a spoonful of powdered cardamom. Cashew and raisins too. See, pineapple pradhaman is ready. This looks like north Indian rasmalai. Have you tasted it? She has stayed in north India. This has the look of rasmalai. A good flavor of cardamom is also there. It has the sweet taste of pineapples. Ghee is also added, so it has that taste too. We will tell more after eating. I am doing it for the first time. I am relaxed to hear that it is good. Now it is time for the sadya. Let us see what all items chechi has prepared for us. This is pineapple pradhaman that we made now. Ginger curry lemon curry mango pickle peas thoran koottu curry fried bitter gourd buttermilk rasam moru kachiyathu sambar lentils curry aviyal and this is the main item, rice. Then chips, banana, and banana leaves for serving. So this Onam, we are having a sadya with almost 20 dishes. Are you not joining us? Come on. We sat down to have sadya with plenty of dishes. We have daal and ghee on top of it. This Onam is giving me lots of happiness. You know why? I already celebrated once in the college where I studied. Now I am celebrating in my friend’s house, a friend with whom I share my name. I am with my family. My parents have also come. Shall we invite them also for next Onam? You are all invited for next Onam. We will cook together and enjoy Onam in some place. We will plan that later. Now, let us eat. My parents can’t sit on the floor. As they are old, they were served on the table. We are sitting on the floor. We will have sadya in the manner that Mahabali likes. I am mixing rice with daal and ghee, and papadam also with that. Let me try this first. Papadam, daal and ghee. Chechi made this ghee at home. She made it in a different way, separating the cream from milk. Have you got the recipe for that? Yes, I have a video on that. Shall I try aviyal also with this? Let me mix this. When I ate curry leaves in some video, someone told me, Ebbin bro, don’t eat curry leaves. It will be sprayed with poisonous chemicals. There is no need to fear now. This is from her house only. Onam sadya means happiness. There should be happiness in our minds. You liked this? She wanted to tell, kidukkan. But it became kudukkan. I told koottu curry. Sorry, that was my mistake. She told koottu curry. Yes, koottu curry is there. It is Kalpita’s favorite. Yesterday, she was asking how to make koottucurry. I have done a video. This is koottucurry. This has grated coconut, peas and horse gram. Then yam and banana also. It is good. I like aviyal a little more. Try this ginger curry. Yes, I will. As ghee was there, I didn’t go for ginger. When I had sadya in Marian College, someone asked me, sambar was not there? Here, we have sambar. Let me try some sambar. Daal is already there. I am adding sambar on top. Slight taste of asafoetida. Not too much. Good taste of lentils used, and the taste of vegetables also. It’s good. If I keep on talking like this, Ebin is behind the camera. He also has to eat. So let him have food now. We will come back while having payasam. Chechi, sambar is good. I made the sambar powder also. I made it at home. I liked sambar and aviyal. These are all your own vegetables, right? I am also tasting pineapple payasam for the first time. As it was made by my mother, it is likely to be more tasty. So we had our payasam too. We should say pineapple pradhaman, not payasam. In this, tapioca sago and milk were added. And cardamoms also. We get the flavor of cardamoms. Let me try this now. This is the best payasam to conclude a sadya. It has a slight flavor of pineapple. Because of sago, it has become very thick. If we don’t want it very thick, we can reduce the quantity of sago, right? When we eat from banana leaf, thick payasam is good. It will be easier to eat. So this was all about our second Onam sadya. We had the first sadya in Marian College. This is the second. There is one more sadya in our church. That will be on Sunday. It will be a little late. Yes, she is also there in that with a small role. You keep watching our videos. Always be with us. Be happy always. For now, bye.

 1. Lenibhaskaran Bhaskaran

  ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൈ ക്ക് താഴെ മറ്റേ കൈ പിടിച്ചു കഴിക്കുന്നത് കാഴ്ചക്ക് അത്ര സുഖം തോന്നുന്നില്ല .ഭക്ഷണം താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ ആയിരിക്കും .എങ്കിലും …..

 2. subin thomas

  എബിൻ ചേട്ടാ വിഡിയോ അടിപൊളി വയറും നിറഞ്ഞു മനസും നിറഞ്ഞ് അടിപൊളി ഓണസദ്യയായിരുന്ന് അല്ലേ.

 3. sudheep sasikumar

  Ebbin chettaayi… Hope you had a great and nice moment of family get together …it's really awesome and attractive to watch all those authentic dishes at a glance..we too had experienced like you are celebrating along with your elder sister and family in in traditional style ..😍😋❤😍😋❤😍😋❤

 4. Jayesh' CK Nilambur K

  ഈ സദ്യയും സൂപ്പർ ആയി എബിൻ ചേട്ട അവിട്ട ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു

 5. Arjun Sabu

  ഓണസദ്യ….. അത് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ തന്നെ ആണ്.. പപ്പടം പൊടിയുന്ന ഒച്ചയും. പായസം പഴം എല്ലാം അവസാനം കുഴച്ചു കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫീൽ.. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല 😋😋😋🤩

 6. Anil Attur

  ഒരുപാട് സന്തോഷം കേരള ഡ്രെസ്സിൽ എബിൻ ചേട്ടനെയും ഫാമിലിയെയും കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം

 7. Jamsheer Verol

  ഈ. ഓണാ സദ്യ ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കാ സുപ്പർ. തന്നത് നാടാൻ. ശൈലി ഹാപ്പി ഓണാം

 8. SANE ONE

  ++ Ebbin vs Ebbin under one roof over a family Onam feast had its homeliness ! Homes complete with kitchen gardens n livestock n all else tht forms ones daily needs is quite a thing ! 
  ++ 2Ks in traditional long skirts n tops looked resplendent and who wld have missed them sitting on their own at the corner end…away from their mother too n indulging silently..! Their contributions in laying the leaves too is hereby acknowledged meritoriously !
  ++ Again the score plus (20) of items thts done n served wld look routine for any housewife..but i get flustered at the thought alone ! And even if it was the last supper tht this universe has to offer….im not going to make it to the floor ever ! I just dunno hw people do it ! 
  ++ Pineapple "paysam" looked spcl..(but i still don't see what it does as tropical Pizza toppings ?! ) and spl shout out to the veggieflower rangloi too !!

  Congratulation to Ebbin2 n his mom on getting another Onam sweetly tucked into memory lane !

 9. Rajesh NR

  എബിൻ ഭായി ഓണാഘോഷം പാടത്ത്നിന്നും പറമ്പുകളിൽ നിന്നും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്നും വഴിയോരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തം വീടിന്റെ സ്വീകരണമുറിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് എല്ലാം ഇന്ന് ടിവി ചാനലുകളിൽ കാണിക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് മലയാളികൾ ഓണംമറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജാതിമത വർണ്ണ ലിംഗ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് ഒരേമനസ്സോടെ ഒരേസ്വരത്തിൽ പാടി ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ആ നല്ല കാലം നമുക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ തെളിവാണ് താങ്കളുടെ യാത്രയിൽ ഓണാഘോഷം ഒരുസ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തായാലും മിനിയേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കിടിലൻ ഓണസദ്യ ലഭിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കാം പൈനാപ്പിൾ പ്രഥമൻ കിടുക്കി(ഇപ്രാവശ്യം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഓണക്കോടിയും ഓണസദ്യയും ഓണാഘോഷവുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കി)

 10. ismail p

  ഹാപ്പി ഓണം എബിൻ ചേട്ടാ ഒരു പട് ഇഷ് ടം… എല്ലാ 'വിഡിയോ' കാണാറുണ്ട്

 11. Reshma Jithin

  എ ബിൻ ചേട്ടായി അടുത്തവർഷം നമ്മൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കുട്ടണം

 12. AKHIL പിറവംകാരൻ Akhil piravomkaran

  പൈനാപ്പിൾ പായസം ആദ്യമായി കാണുവ 😓😋 അടിപൊളി 😀😍💐👍💕

 13. AGR

  അന്തസ്സുള്ള ഭാഷയും സ്വാഭാവികമായ അവതരണവും ഉള്ള മറ്റൊരു വ്ലോഗ് കൂടി. കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഹൃദ്യമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ , അത് തന്നെയാണ് എബിന്റെ ചാനലിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു തമാശ പോലെ പറഞ്ഞാൽ, വ്ലോഗേഴ്‌സിനിടയിലെ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ! ഓണാശംസകൾ എബിൻ

 14. Nibin George

  beautiful chetta ..nammude ellavarum orumichu koodumbol undaakunna oru sukham ,athu verey oru level aanu .pratyekichu onam samayathu .ithokeyaaku ettavum precious .❤Happy onam ebbin chettan and family❤.chechidey cooking also very nice .

 15. Shabu ss

  എബിൻ , പൈനാപ്പിൾ പായസത്തിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്കുപകരം ശർക്കര ചേർത്താൽ ശരിയാകുമോ എന്ന് ചേച്ചിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു പറയൂ.

 16. Santosh Menon

  Happy Onam jabbin. But never never heard of pine apple payayasam. Looks like the pineapple is half ripe and half raw. Kanthari is vey hot if I understand. I tried it when I was 10 years old. The next day was horrible in the toilet. But now I can bear any heat. Your Bengali wife seems to enjoy. The kids are cute. Seems like you are are having tough time eating with hands. Love from a malayali from USA 🇺🇸

 17. Shafeek Thottuvalli

  Nice very nice 👍👌 👌👍👌 👌👏 👏😊 😘💋 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏💏 💏

 18. Home diaries by Anjali

  I have also prepared a chowary Pineapple payasam .. but in a different way .. love the combination.. Miniyechiyude krishiyum kozhikalum Amminiyum okke ishtappettu .. very lively and happy video as always.. 😊😊👍👍

 19. Roshan Rock

  ഒരു അഡാറ് ഓണസദ്യ ഉണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി അല്ലെ? നമ്മള് ഹുദ ഗവ.iiiiii – .

 20. BIJULAL B PONKUNNAM

  രണ്ടാം ഓണസദ്യയും അടിപൊളി…😊👍👌 .. പൈനാപ്പിൾ പ്രഥമൻ സൂപ്പർ ആയി..☺️👍👌😘..

 21. SATHEESH CHANDHRAN

  ഈ ഓണത്തിന് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വീഡിയോ…. സദ്യ അടിപൊളി… പൈനാപ്പിൾ pradhamante റെസിപ്പി കിട്ടുമോ നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാകണം…

 22. Rasheed Pezhumkattil Saithalavi

  ലോകത്തെ ഏതൊരു ഫുഡിനെകാളും മികച്ചതാണ് നമ്മുടെ സദ്യ. വീഡിയോ വളരെ നന്നായി. പൈനാപ്പിൾ പ്രഥമൻ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് ❤❤

 23. prasanth r

  Aahaaa onam sadya video s randum super, god bless you ebin chetta, 💖💖💖💖💖💖💖💖💖….hi mini chechee, sadya super (sadya kandu bodhichu) god bless you 😊😊😊😊

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *